Používáme soubory cookie, aby nám pomohly vylepšit naše webové stránky.

Prohlížením našich stránek s jejich používáním souhlasíte. Další informace

Mondial Assistance

Hledat

How can we help?*

Jak můžeme pomoci?

Právní podmínky

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

1. Obecné zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za klíčovou záležitost. Proto v co největší míře dbáme na to, aby s nimi bylo vždy nakládáno v souladu s právními předpisy a s náležitým respektem k zájmům a ochraně soukromí našich klientů.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého vás.

Správcem osobních údajů je AWP P&C Česká republika - odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČO: 276 33 900, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl: A, vložka číslo: 56112 (dále jen „AWP“).

2. Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů

Za účelem uzavření a plnění smlouvy musíme zjišťovat a zpracovávat vaše osobní údaje. Bez těchto údajů vám nemůžeme nabídnout a poskytnout své služby. Proto zákon v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů váš zvláštní souhlas. Podobně to platí také pro případ zpracování údajů za účelem ochrany vašich či našich práv a zájmů (např. prevence a odhalování trestné činnosti).

Právní předpisy nám rovněž v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:


2.1  provádění identifikace a dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,

2.2  plnění povinností v oblasti dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku (zejm. právních předpisů o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní např. - Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA),

2.3  plnění informačních povinností či výměny informací a poskytování součinnosti dle zvláštních zákonů (zejm. zákon o pojišťovnictví apod.),

2.4  uchování údajů dle zákonných požadavků.

3. Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Zpracování pro jiné účely než výše uvedené provádíme jen s vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem sjednání a poskytování služby.

Údaje získané s vaším souhlasem mohou být použity zejména k těmto účelům:


3.1  Nabídky pojišťovacích a souvisejících finančních služeb nebo jiných obchodních sdělení nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Allianz.

3.2  Předání osobních údajů členům mezinárodního koncernu Allianz za účelem nabízení a poskytování jejich obchodu a služeb či zasílání jiných obchodních sdělení.

3.3  V případě telefonického hovoru můžeme s vaším souhlasem tento hovor nahrávat, zpracovávat a následně vyhodnocovat tak, abychom příště co nejlépe vyhověli vašim požadavkům, přáním a potřebám. Můžeme se s vámi také spojit a ověřit, zda jste byli s našimi službami spokojeni.

                                                                                 

4. Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedeným pod body 3.1, 3.2 a 3.3 lze písemně v plném rozsahu nebo i částečně odvolat doručením písemného odvolání na adresu našeho sídla.

5. Rozsah osobních údajů

Rozsah osobních údajů, které budeme zpracovávat, zahrnuje adresu, identifikační údaje účastníků smluvního vztahu a popisné údaje o smluvním vztahu. Konkrétně zpracováváme zejména: jméno, příjmení, adresu, datum narození, identifikační údaj (rodné číslo), kontaktní údaje včetně elektronických kontaktů a další, ve smlouvě nebo jiném souvisejícím dokumentu sdělené, údaje, včetně údajů, které v souvislosti s našimi závazky vytvoříme zpracováním údajů takto získaných.

Veškeré údaje zpracováváme k výše uvedeným účelům, případně k dalším účelům, k nimž nám zvlášť udělíte souhlas.

6. Zdroje údajů

Osobní údaje získáváme:


-       přímo od vás při uzavření a plnění smlouvy,

-       od jiných osob, pokud tak stanoví právní předpisy (např. vzájemné předávání informací mezi pojišťovnami podle zákona o pojišťovnictví),

-       z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).

7. Způsob zpracování

Osobní údaje zákazníků jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat je v souladu s vnitřními předpisy nastaven bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím našich zaměstnanců a dále třetích osob (zpracovatelů) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů splňující všechny výše uvedené požadavky na zabezpečení (zejm. poskytovatelé IT technologií ke zpracování osobních dat, zajistitelé a zprostředkovatelé finančních služeb). Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

8. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. vždy minimálně po dobu trvání příslušného vztahu, a dále po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V případě udělení souhlasu tato doba činí 5 let od skončení smluvního vztahu, v ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

9. Právo na opravu osobních údajů

9.1  Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Za poskytnutí informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu.

9.2  V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete:


o    požádat správce nebo i zpracovatele o vysvětlení,

o    požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


9.3  O vyřízení vaší žádosti vás vždy bez odkladu informujeme

9.4  Máte též právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná  u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853 ,podnikající v České republice prostřednictvím

 

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112


Logo Mondial Assistance bylo použito s vědomím AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, která je jeho vlastníkem.

Použití "cookies"

Cookies jsou malé kousky informací, které jsou ukládány Vaším prohlížečem na vašem pevném disku.

Nepoužíváme cookies tohoto druhu na tomto webu a tudíž prohlížení těchto webových stránek nebude mít za následek ukládání dalších informací na vašem počítači bez Vašeho svolení.

Používáme software pro sledování počtu příchozích zákazníků a využití webu, ke zlepšení rozvoje designu a uspořádání stránek. Tento software nám neumožňuje zachytit žádné osobní identifikační údaje. 

Our use of "cookies"

Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer's hard drive.

We do not use cookies of this nature on this website and your use of the website will not result in any additional information being stored on your computer without you requiring it to be stored.

We use tracking software to monitor customer traffic patterns and site usage to help us develop the design and layout of the site. This software does not enable us to capture any personally identifying information.